Manga Studies

SFX Glossary


There are currently 769 different Japanese terms and a total of 1330 translation pairings in the database. The glossary was last updated on October 1st, 2015.

View ALL the Japanese SFX View ALL the English SFX

Browse the Database


By English:   OR 
Japanese:

OR view five RANDOM entries each:


Goto: Previous1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Entire Glossary Sorted by English SFX

yowlp: uoo! (ウオーッ)*

yuk yuk: hihihi (ヒヒヒ)*

zah: zura! (ズラッ)*

zang: shu! (シュッ)*

zgree: gi!gi! (ぎっぎっ)*

zhee zhee: zeifuuzeifuu (ぜいふうぜいふう)*

zhoop: gara (ガラ)*, kara (カラ)*, gara! (ガラッ)*

zing: shu! (シュッ)*

zip: uwa! (うわっ)*, shuun (シューン)*, shu! (シュッ)*, shuru (シュル)*, su! (すっ)*

zish: shu! (シュッ)*

znnn: jii (じー)*

zonk: dosu! (ドスッ)*

zoom: tee! (てーっ)*, dotadota (ドタドタ)*

zpsssh: zabaa! (ざばーっ)*

zree: jii (じー)*, miin (みーん)*

zree zree: gigi! (ギギッ)*, jiijii (じーじー)*, jiji (じじ)*, minmin (みんみん)*

zreee: miin (ミーン)*

zunk: dosu! (ドスッ)*

zwee-wee: showawawa (しょわわわ)*

zwosh: zura! (ずらっ)*

zwsh: za! (ざっ)*, zui (ズイ)*

zzz: guu (ぐー)*, guu (グー)*, kuu (くー)*, guu! (グーッ)*, guoo (グオー)*, guwaa (グワー)*, gooo (ゴーオ)*, goo! (ゴーッ)*, goaa (ゴアー)*, fugaa (フガー)*

zzz zzz: suusuu (すーすー)*

zzzip: sorosoro (そろそろ)*

zzzz: kuu (くー)*

zzzz zzzz: suusuu (すーすー)*

zzzzz: suusuu (スースー)*


Now on page 27 of 27. Jump to Page:

© 2012-2020 MangaStudies.com